პარასკევი, 25.09.2020, 06.07.39
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

სტატიების კატალოგი

მთავარი » სტატიები » სტუდენტური გვერდი

მასალების განყოფილებაში: 4
ნაჩვენებია მასალა: 1-4

  XX saukunis miwuruls yvelam gaacnobiera rom msoflio marSal makluenis TqmiT marTlac erT did-"globalur soflad iqca”
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | ნანახია: 4580 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 21.06.2011

 bolo dros ,,imedze” xSirad trialebs promo, sadac yvela im gadacemas gvaxseneben da gvacnoben, romelebic axal sexonxe ikavebs an daikavebs ,,imedis” eTers - ,,specialuri reportaJi”, ,,dila ,,imedze”, ,,dRis Sou”, ,,intuicia”, ,,mafiis Rame”, ,,Tbilisi LIVE”, ,,infoturi”, ,,ganaxleba”, ,,stumrad iumorinasTan”, ,,nanuka JorJolianis Sou”.

სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | ნანახია: 2228 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 03.11.2010

qveyana maSin iRupeba, roca misTvis dacemul vaJkacebs iviwyeben.
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | ნანახია: 2828 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 24.04.2010

makluenis azriT, komunikaciis saSualebebis swrafi tempiT ganviTareba, rac uzrunvelyofs adamianebis mier informaciis miRebas umokles droSi, iwvevs sazogadoebis savaldebulo integracias msoflios sxvadasxva qveynebSi da ufro da ufro     zrdis maT globalur pasuxismgeblobas
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | ნანახია: 2883 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 11.09.2009

სექციის კატეგორიები
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი [4]
პირველ ტელეკრიტიკოსთა მიერ ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევათა ანგარიში
შესვლის ფორმა
ძებნა
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |