ხუთშაბათი, 13.08.2020, 12.06.01
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

სტატიების კატალოგი

მთავარი » სტატიები » სტუდენტური გვერდი » სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი

ჩვენი დროის უცნობი გმირები

                                                                                                ana raWveliSvili      

 

Cveni drois ucnobi gmirebi      

 qveyana maSin iRupeba, roca misTvis dacemul vaJkacebs iviwyeben. sabednierod, es Cven ar gvemuqreba, radgan TiToeul qarTvels axsovs 1993 wlis movlenebi, samamulo omi, ZmaTa Sorisi brZola qarTvelebsa da afxaz separatistebs Soris. am wlebma didi tkivili da iara dautova saqarTvelos, dakarguli teritoriisa da meomrebis saxiT. maSin bevri deda atirda Svilis saflavtan, bevri saflavsac ver eRirsa, bevrma veraferi gaigo Svilis ukanaskneli wuTebis Sesaxeb, bevri dResac elodeba omSi dakargulis gamoCenas. kargia, rom dRes saSualeba gvaqvs vnaxoT am istoriuli furclis amsaxveli mcire kadrebi mainc.

   telekompania ,,imedis,, yovelkvireuli gadacema ,,Jurnalistis dRiuri,, amzadebs dokumentur-publicistur filmebs, gvaCvenebs ama Tu im movlenis amsaxvel faqtebsa da suraTebs. ama wlis seqtemberSi gadacemam gaakeTa siuJeti 1993 wlis 27 seqtembris soxumis dakargvaze, sadac uamravi adamiani daiRupa, esenia: Jiuli Sartava, guram gabiskiria, raul eSba, aleqsandre berulava da sxvebi. am istoriuli movlenebis amsaxveli mxolod ramdenime kadri arsebobs, romelic gamoiyenes kidec siuJetSi, xolo ris Sesaxebac mxolod informacia hqondaT mopovebuli, is situacia aRadgines.

      proeqtis SemoqmedebiT jgufs aqcenti hqonda gakeTebuli mTavrobis saxlis warmomadgenelTa daRupvis faqtebze. am kadrebze naCvenebi iyo rogor amcirebdnen, Seuracxyofas ayenebdnen, lanZRavdnen, urtyavdnen da qolavdnen qarTvelebs. gadacemis ganxilvisTvis ki SemiZlia vTqva, rom TiTqmis unaklod iyo gakeTebuli. Tema, sazogadoebrivi mniSvnelobis, Rirebulebisa da interesis TvalsazrisiT, sworad iyo SerCeuli, movlenebi damaxinjebuli saxiT ar iyo mowodebuli, rasac, faqtebi asabuTebda. rac Seexeba musikalur gaformebas, melodia zustad pasuxobda mocemul kadrebs, ekranze romc araferi eCvenebinaT musika mainc im emocias gamoiwvevda da gaamZafrebda, razec kadrebi saubrobdnen.

      siuJetSi dokumeturi masalis CvenebasTan erTad CarTuli iyo kadrSi moxvedrili da Semdeg daRupuli adamianebis ojaxis wevrebis saubrebi da varaudebi, magram isini bednierebi arian, rom xedaven Svilebs sikvdilis wina wuTebSi, imaT dedebma ra hqnan, romlebmac araferi ician omSi dakargul Svilebze?! an ramdeni vaJkacis gmirobis Sesaxeb ar icis sazogadoebam?

      policiis specdaniSnulebis jgufis meTauri, SoTa leJava Tavisi sabrZolo SemarTebiTa da gamWriaxobiT bevr Tavsatexs uCenda afxaz separatistebs, amitom Searqves ,,usirieli vefxvi,, TanamebrZolebma, afxazebis mier 50 000 dolarad Sefasebul meomars. erT-erTi Setevis dros fexSi daWrila. iweqio, urCies megobrebma, magram SoTas daukvnesia: ,,me viwve da Cems miwaze eseni dadiodnen?,, xelSi tyviamfrqvevi auRia da dauSenia desantisaTvis. sikvdilis Semdeg samSoblos umaRlesi samxedro jildo ,,vaxtang gorgaslis,, pirveli xarisxis ordeni mianiWes.

      istorias qmnian biografiebi, romlebic wlebis Semdegac gvaocebs. gia nemsaZe, romelic daWrili iwva da damxmare saSualebebis ar arsebobis gamo sisxlisgan icleboda, sabralo TvalebiT Semyure megobrebs Tavad amxnevebda da ukanasknel wuTebSi simRera ,, Savlego,, SemosZaxa.

      21 wlis daviT gamTenaZe, rodesac saxlidan midioda Sin daibara: ,,Cemi javri nu geqnebaT, me dRes iq vdgebi, sadac yvelaze saWiro var, damijereT ar SegarcxvenT.,, Semdeg Wuberis gza gamovlili ki dRiurSi werda: ,,meeqvse dRea mSivrebi mivuyvebiT svaneTisken gzas. sikvdili arasdros minatria, pirvelad WuberSi vinatre, iq deda da axalSobili dagveRupa. ram gagvaborota, rad gavimeteT erTmaneTi ase uRmerTod?mrcxvenia totebwafarebul, upatronod mitovebuli qarTvelebis danaxvis. ra unda iyos imaze uaresi, roca Sens gverdiT Tvalcremlian dedas ubeSi mkvdari Svili hyavs. vici, odesme dasruldeba gza jojoxeTis, magram svaneTis mTebSi mimobneili Zvlebi da nawvalevi nakvalevebi mravaljer SesZravs namdvili qarTvelis sulsa da guls. sikvdilo, ratom ara gyavs Svili, rom ganicado misi gardacvalebiT gamowveuli tkivili da Tavi dagvanebo,,.

      is, visac erTxel mainc Cauxedavs brZolis velze momakvdavi jariskacis TvalebSi, kargad dafiqrdeba sanam oms daiwyebs. air a moitana omma. nodar furcelaZes, romelmac 3_jer moiara afxazeTi, uTqvams: ,,Tu goneba SemrCeboda ar megona, roca adamianis moWrili Tavi vnaxe, romliTac afxazebi fexburTs TamaSobdnen, 15-16 wlis biWityved CaegdoT, kisris ZarRvi gadaeWraT da iqidan sisxls wovdnen,,.

      uTqvamT:,,zog varskvlavs Caqrobis Semdeg SeamCneveno, is ki aravis uTqvams ramden varskvlavs ar dascalda akiafeba,,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2010 w.

კატეგორია: სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | დაამატა: defaultNick (24.04.2010)
ნანახია: 2808
სექციის კატეგორიები
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი [4]
პირველ ტელეკრიტიკოსთა მიერ ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევათა ანგარიში
შესვლის ფორმა
ძებნა
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |