ხუთშაბათი, 13.08.2020, 11.37.12
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

სტატიების კატალოგი

მთავარი » სტატიები » სტუდენტური გვერდი » სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი

"იმედის" ახალი სეზონი

        ,,იმედის”    ახალი სეზონი

 

nana samWkuaSvili

 

(telemediis samagistro programis I kursis studenti)

 

 bolo dros ,,imedze” xSirad trialebs promo, sadac yvela im gadacemas gvaxseneben da gvacnoben, romelebic axal sexonxe ikavebs an daikavebs ,,imedis” eTers - ,,specialuri reportaJi”, ,,dila ,,imedze”, ,,dRis Sou”, ,,intuicia”, ,,mafiis Rame”, ,,Tbilisi LIVE”, ,,infoturi”, ,,ganaxleba”, ,,stumrad iumorinasTan”, ,,nanuka JorJolianis Sou”.

 ,,specialuri reportaJi” axal sezonze jer ar gasula eTerSi, Tumca anonsSi Cans, rom wamyvani Secvlilia. aseve, ,,intuicias” nika qavTarais magivrad nanka kalatoziSvili uZRveba. amis mizezad dasaxelda is, rom am gadacemisTvis qali wamyvani ukeTesi iqneboda. rogorc Cans, imis gamo, nika qavTaraZe nanka kalatoziSvils ver Seedreba silamaziT da am niSniT ver miizidavs mayurebels, saWiro gaxda amgvari Canacvleba. danarCeni gadacemebi Zveli profiliT da wamyvanebiT agrZelebs an gaagrZelebs mauwyeblobas. gamonaklisia ,,dila ,,imedze”, romelic mTlianad Secvlilia da ver vityviT, rom dadebiTad.

 originalobis Tu usaxsrobis gamo dilis programas ar hyavs wamyvanebi (Tu ar CavTvliT konkretuli rubrikis wamyvanebs) anu gadacema ar aris personificirebuli, ris gamoc is arc Tu ise mimzidvelia mayureblisTvis. amasTan,rogorc wesi, wamyvanebi akavSireben sxvadasxva rubrikasa Tu siuJets erTmaneTTan mokle komentariT an anonsiT. ,,dilaSi ,,imedze” ki ise swrafad enacvleba rubrikebi erTmaneTs, rom jer kulturis siaxleebi ar gaqvs normalurad mosmenili da ukve fotokonkursis weswbs dam is gamarjvebuls ecnobi.

 ,,dila ,,imedze” 2 sT da 30 wT grZeldeba da da zogierTi rubrika orjer da samjerac ki meordeba. bunebrivia, aq ar igulisxmeba valutis kursi an amindis prognozi, rac sul ramdenime wams ikavebs da maTi ramdenjerme ganmeoreba saWiroc kia. saubaria kulturis siaxleebsa da fotokonkursze. pirveli orjer meordeba, meore ki – samjer. imasac Tu gaviTvaliswinebT, rom kulturis blokSi warmodgenilil informaciis garkveul nawils (ZiriTadad, afiSa) nika wulukiZe da ani maRlakeliZec gvacnoben rubrikaSi ,,Tavisufali dro”, cxadi xdeba, rom masalis uqonlobis gamo rogorme cdiloben Seavson dilis programisTvis gankuTvnili dro. zemoT aRniSnulidan gamomdinare, ,,kulturis siaxleebi” Tavisuflad SeiZleba "gauqmdes”, radgan afiSas ,,Tavisufal droSic” vecnobiT, sxva siaxleebisTvis ki ,,qronikac” sakmarisia. an SesaZlebelia misi gaerTianeba ,,ucxoeTis siaxleebTan”, romelSic mxolod arapolitikur ambebs gvacnoben, anu faqtobrivad esec kulturis siaxleebia, oRond - ucxoeTis.

 rac Seexeba sports; mas, rogorc wesi, calke bloki eTmoba, Tumca informaciis simciris dros sportuli siaxleebi gaerTianebulia ,,ucxoeTis siaxleebSi”, rac arc ise TvalSi sacemia,radgan ZiriTadad mainc ucxour sportze saubroben. aqve aRsaniSnavia wamyvanic, ufro swored, komentatori, romelic iseTi intonaciiT saubrobs ganvlil matCebze, TiTqos pirdapir eTerSi uZRvebodes reportaJs.

 fotokonkurss xSirad ganmeorebadobis garda sxva detalic aqvs aRsaniSnavi. am konskursSi yoveldRiurad gamoavlenen gamarjvebuls, romelsac ,,imedis” studiaSi gadascemen prizs. is gviyveba sakuTari fotos istorias da am dros kadrSi SesaZloa dainaxoT divanze (an mis saxelurze) Camomjdari adamiani. ar CaTvaloT, rom is Jurnalistia. respodentis mzeriT advilad mixvdebiT, rom Jurnalisti kadrs gareTaa. im adamianma ubralod prizi gadasca gamarjvebuls da albaT ise daainteresa fotos istoriam, gadawyvita iqve Camomjdariyo da moesmina misi avtorisTvis.

 ,,qronika” orjer gadis dilis eTerSi – 8sT da 9sT-ze.garkveuli dro eTmoba multfilmebsac. ra Tqma unda aucilebelia rogorc informacia, aseve, patara mayureblebis interesebis gaTvaliswinebac.

 dilis programaSi nika wulukiZes kidev erTi rubrika mihyavs - ,,cnobili adamianebis dila”, sadac gamarTlebuli iyo erT-erTi stumris reaqcia-,,amisTvis gamaRviZe 7sT-ze?!”, radgan rubrika grZeldeba ramdenime wuTi da kiTxvebi cnobil adamianTan daaxloebiT aseTia: ,,romel saaTze iRviZeb?” ,,odesme 7sT-ze Tu amdgarxar?” ,,ras akeTeb diliT?..” anu cnobil adamianebze veranair saintereso informacias ver vigebT (Tu ar CavTvliT maTi daZineba-gaRviZebis grafiks). Tumca yovel meore dRes nika wulukiZes enacvleba ani maRlakeliZe rubrikiT ,,aRmoaCine Seni saqarTvelo”, romlis daxmarebiTac Cveni qveynis sxvadasxva kuTxeSi vmogzaurobT da mniSvnelovan istoriul-geografiul cnobebs vigebT. anu es aris SemecnebiTi rubrika, rac sainteresoc aris da Sinaarsobrivad Rirebulic.

                                       

                                         22.10.2010

კატეგორია: სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | დაამატა: defaultNick (03.11.2010)
ნანახია: 2220
სექციის კატეგორიები
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი [4]
პირველ ტელეკრიტიკოსთა მიერ ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევათა ანგარიში
შესვლის ფორმა
ძებნა
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |