ხუთშაბათი, 13.08.2020, 11.12.20
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

სტატიების კატალოგი

მთავარი » სტატიები » სტუდენტური გვერდი » სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი

გლობალიზაციის ზოგადი თავისებურებანი

თიკო კილაძე

globaluri teleqselebi globalizaciis procesSi

 

 globalizaciis zogadi Taviseburebani

       XX saukunis miwuruls yvelam gaacnobiera rom msoflio marSal makluenis TqmiT marTlac erT did-"globalur soflad iqca”

  Gglobalizacia araerTgvarovani macduri cnebaa, am Temisadmi 1980 wlidan moyolebuli udidesi interesis miuxedavad misi zusti mniSvneloba dRemde araa dadgenili. ase rom Tanabrad ixmareba procesis, politikis marketinguli strategiis mdgomareobis an Tundac ideologiis aRsaniSnavad. Problemaa isaa rom globalizacia gadabmuli da urTierT dakavSirebuli procesebis erTobliobaa, magram amavedros es procesebi SeiZleba xSirad erTmaneTis sruliad sapirispiro da sawinaagmdegoc aRmoCndes. Mmisi gansazRvris saukeTeso mcdeloba mainc keniCi omaes (1989w)”msoflio sazgvrebis gareSea”.  saxelmwifoebs Soris tradiciuli sazRvrebis ignorirebisa da Tavisufali mimosvlis Camoyalibebis garda, sxvadasxva qveynebis xalxTa daaxloebasac asaxavs- warsulsSi arsebuli sivrcis gadalaxvis problema dResdReobiT faqtiurad agarc arsebobs. ian Solte(2005) globalizacias sicilauri sivrcis gadafasebasTan akavSirebda da amtkicebda rom saerTaSoriso kavSirebisa da kontaqtebis gamo teritoriis cneba sul ufro da ufro kargad Tavis pirvandel mniSvnelobas. magaliTad kompiuteris erTi marigi operaciis meSveobiT msoflios garSemo udidesi raodenobis eleqtronuli fuli trialebs... anZebi da satelituri danadgarebi satelefono gzavnilebisa da satelevizio programebis myisier gadacemas uzrunvelyofen.

Kkulturuli globalizacia _ informaciis saerTo Rirebulebebis Tradiciebisa Tu Cveulebebis gacvla gamocvliT –erebs regionebsa da adamianebs Soris gansxvavebebis daqrobis safrTxes aCens. Mmakdonaldizaciis procesi amis sauketeso magaliTia. Kkulturis globalizacias xels egret wodebuli sainformacio revoluciac uwyobs. anu satelituri komunikaciis, telekomunikaciebSi, sainformacio teqnologiebisa da interenetis ganviTareba. Tumca kulturas globalizaciis mxardaceris garda misi sekavebac SeuZlia da holivuduri filmebis naikis firmis sportuli aRkazmulobisa Tu sratbaqsis yavis saxlebis momravlebasTan erTad adgilobrivi kulturisa da Cveulebebis  gaTvaliswinebac aucilebelia.

     saukuneebis manZilze xalxebi Taviani TviTmyofadobis SenarCunebas sakuTari erovnuli kulturis SenarCunebis fasad axerxebdnen swored errovnuli kultura da erovnuli ena iyo is ganmasxvavebeli niSani romelic ama Tu im xalxs sxvebisgan ganasxvavebda da erovnuli idenTifikaciis saSualebas iZleoda. Aamdenad erovneba da erovnuli kultura TiTqmis gaigivebul cnebebad aRiqmeboda da pirovneba maSin iTvleboda garkveuli erovnebis warmomadgenlad roca amave erovnuli kulturis matarebeli iyo. globalizaciis procesma es TiTqosda xelSeuxebeli sferoc moicva. bevris azriT TandaTan qreba erovnuli kulturis unikaluri mravalferovneba da yalibdeba globaluri zeerovnuli masobrivi kultura romelic sxva araferia Tu ara dasavleTis kerZod amerikis SeerTebuli Statebis sirogatuli kulturis mTels msoflioSi gavrceleba. Ee.i. erovnuli kulturebis  naclad yalibdeba kosmopolituri kultura sadac yvelaferi erovnuli ikargeba sxvadasxva qveynebis mosaxleobas acvia erTnairad Camen erTsa da imave saCmels (makdoldsizacia) svaven erTsa da imave sasmels (koka_kolizacia) usmenen erTsa da imave musikas uyureben erTsa da imave filmebsa da telegadacemebs yovelive amis Sedegad aqvT erTnairi Rirebulebebi da erTnairad fiqroben. Mmokled yalibdeba uerovnebo kosmopoliti msoflio moqalaqe.

  Bolo saukuneebSi dasavleTis dawinaurebam rogorc politikurad ise ekonomikurad da kulturulad Camoayaliba RirebulebaTa sistema romelic dasavleTSi aRiqmeba universalur da ertaderT WeSmarit sistemad amitom yvela sxva Sexeduleba romelic ewinaaRmdegeba dasavlurs iTvleba ucxod da miuReblad. Aamocana swored isa rom moxdes dasavluri azrovnebis dasavluri faseulobebis da dasavluri cxovrebis stilis sayovelTao globaluri gavrceleba. Msoflios unda ecvas, Camdes, fiqrobdes afasebdes ise rogorc dasavleTi. Ra Taqma unda amas ZaliT aravin axorcielebs magram dRevandeli komunikaciis (da esec dasavleTis miRwevaa) ubrZolvelad usisxlod SeparviT da SeumCnevlad xdeba dasavluri cxovrebis stilis damkvidreba.

 Mmagram TviTon dasavleTic ar aris homogenuri da dasavlur erovnul kulturebs Sorisac sakmao gansxvavebaa. Aamitom TviT dasavlur kulturebs Soris dapirispirebisas upiratesoba politikurad da ekonomikiurad yvelaze Zlieri qveynis AaSS-is mxarezea. Sesabamisad amerikuli kulturis dominant udavoa da vesternizacia upirveles yovlisa amerikanizaciaa. Aamerikelebi amaSi arabunebrivs arafers xedaven radgan miaCniaT rom amerikuli kultura ukve TviTonve warmoadgens sinTezur kulturas romelic sxvadasxva (maTSoris zogierTi aradasavluri) kulturebis Serwymis Sedegad warmoiSva.

    cxadia sul sxva gvarad aRiqvamen dasavlur da kerZod amerikuli kulturis moZalebas aradasavluri civilizaciebi maTTvis amerikuli musika Tu teleserialebi makdonaldsi Tu koka-kola holivudi Tu CNN, da rac mTavaria amerikuli liberalizmi da demokratia aris is iaraRi, romliTac nadgurdeba maTi civilizacia, erovnuli kulturebi, religia, TviTmyofadoba da identuroba. Aamitomac sul ufro da ufro met qveyanaSi Cndeba aSkarad eqsremistuli, nacionalisturi Tu religiuli jgufebi, romelTa mizani amerikis da saerTod dasavleTis gavlenis gaZlierebis winaaRmdeg brZolaa. marto islamisturi organizaciebis gavrcelebac ki sakmarisia, raTa warmovidginoT is masStabebi, rac dasavluri kulturuli imperializmis gavrcelebas da mis sawinaaRmdego moqmedebebs mohyva.

   globalizacia TavisTavad metad sakamaTo sakiTxad iqca. maSin, roca saxelmwifoebis meTaurTa umravlesoba globalizeburi ekonomikis Tavis sasargeblod gamoyenebas cdilobs, xalxSi (ZiriTadad ganviTarebul, iSviaTad – ganviTarebad qveynebSi) antiglobalisturi moZraobebi yalibdeba, aseTma danawilebam SeiZleba iTqvas, tradiculi kapitalizmisa d socializmis – memarcxeneebisa da memarjvennbis dapirispireba Secvala.

   pirveli sakamaTo sakiTxi zogadad globalizaciis da misi mamoZravebeli Zalebis arsebobaa. "morwmuneebs” dasturad 1980 wlidan kulturis, ekonomikis, mecnierebis Tu politikis sferoebSi wamowyebuli, intensiuri, TiTqmis revoluciuri cvlilebebi mohyavT. aRsaniSnavia Tavisufali vaWrobis zrda anu safinanso garigebebis da fuladi gadaricxvebis simravle; sakomunikacio teqnologiebis ganviTareba da saerTo moTxovnis saqonlis gamoCena, romelsac myidveli yvela qveyanaSi hyavs. ukidures SemTxvevaSi – hiperglobalizmi – sayovelTao teqnikuri ganviTareba – Zalauneburad globalizacias uwyobs xels da aqedan gamomdinare, procesic gardauvali xdeba. Tumca, 1990 wlis (gansakuTrebiT ki 9/11-is) Semdeg – globalizacias mainc mouwia tempis dagdeba, rac msoflio ekonomikis cvlilebebSi da sasazRvro dacvis gamkacrebaSi aisaxa.

   yvelaze  meti kritika mainc globalizaciis Sedgs exeba – rac, mowinaaRmdegTa azriT gardauvali siRatake da mkveTrad gamoxatuli uTanasworoba iqneba. maTi SefasebiT, globalizacia TamaSia: gamarjvebuli mxare damarcxebuls Cagravs. zogadad am TamaSSi gamarjvebulad mravalnacionaluri korporaciebi da ganviTarebuli qveynebi xdebian, magram mTlianobaSi mainc aSS igulisxmeba. wagebuli ki ganviTarebadi qveynebi rCeba, sadac xelfasebi Zalian dabalia, safinanso SezRudvebi – mcire an saerTod ararsbuli da sadac globaluri bazrebi ufro da ufro met gavlenas iZens. maSin, roca amerika da sxva dasavluri ekonomikis saxelmwifoebi 1980 wlidan udides progress aRweven, Rarib qveynebSi cxovrebis standarti ukiduresad ecema.

კატეგორია: სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი | დაამატა: defaultNick (21.06.2011)
ნანახია: 4578 | ტეგები: თიკო კილაძე
სექციის კატეგორიები
სტუდენტ მაგისტრანტთა სამეცნიერო გვერდი [4]
პირველ ტელეკრიტიკოსთა მიერ ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევათა ანგარიში
შესვლის ფორმა
ძებნა
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |