პარასკევი, 25.09.2020, 06.58.42
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

სტატიების კატალოგი

მთავარი » სტატიები » N3-2014

მასალის რაოდენობა კატეგორიაში: 1
ნაჩვენებია მასალა: 1-1

დალაგება: თარიღით
qarTulma kinom Tavisi arsebobis pirvelive wlebSi mimarTa literaturas, risi naTeli dadasturebac eg.ninoSvilis moTxrobis "qristines” ekranizaciaa _ al.wuwunavas mier dadgmuli pirveli qarTuli mxatvruli filmi (1916 w.). munji kinematografi swored erovnul literaturaSi xedavda TviTmyofadi qarTuli kinos Seqmnis SesaZleblobas, amasTanave mayureblis daintereseba, maTTvis metnaklebad nacnobi literaturuli gmirebiT ufro iyo SesaZlebeli.
N3-2014 | ნანახია: 2811 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 01.07.2009

სექციის კატეგორიები
მედიაკრიტიკა [5]N1-2014 [1]N2-2014 [1]N3-2014 [1]
N4-2014 [1]N1(5)-2015 [1]N2(6)-2015 [1]N3(7)-2015 [1]
N4(8)-2015 [1]N1(9)-2011 [1]N2(10)-2011 [1]N3(11)-2011 [1]
N4(12)-2011 [1]N1(13)-2012 [1]N2(14)-2012 [1]N3(15)-2012 [0]
N4(16)-2012 [1]N1(17)-2013 [1]N2(18)-2013 [0]N3(19)-2013 [0]
სტუდენტური გვერდი [4]
შესვლის ფორმა
ძებნა
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |