პარასკევი, 25.09.2020, 05.56.30
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

მთავარი » საიტის სიახლეები

 

პროპაგანდა ქართულად

 ნანა დოლიძე

televizia yvelaze masobrivi da informaciis miRebis yvelaze popularuli saSualebaa. amasTan, mZlavri politikuri zemoqmedebis instrumenti, rasac obieqturi teqnikuri xerxebic emateba. teqstis, musikisa da moZravi gamosaxulebis fenomens yuradRebis mobilizebis, gafantvis an gadarTvis, emociebis marTvis, sazogadoebrivi azrisa da ganwyobis formirebaSi mniSvnelovani roli akisria da arc is aris SemTxveviTi, rom masobrivi komunikaciis saSualebebs meoTxe xelisuflebad naTlaven. televiziiT mowodebuli informacia yovelTvis ufro damajerebelia auditoriisaTvis, vidre Teoriuli an ideologiuri xasiaTis argumentebi. saqarTveloSi warmoebuli satelevizio saarCevno politika gansakuTrebuli TaviseburebebiT gamoirCeoda, romelic postsabWouri qveynisaTvis damaxasiaTebel, warsulidan aRorZinebuli tradiciisa da importirebuli, axlad SeZenili maRalprofesiuli teqnologiebis sinTezs warmoadgens. sabWouri tradicia, upirvelasad, satelavizio sivrcis marTvis meTodebis, saarCevno Sedegebis daTvlisa da dadgomis gacxadebaSi , xolo importirebuli, yvela im danarCeni satelevizio teqnolog ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: საიტის სიახლეები | ნანახია: 1957 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 02.03.2015

სექციის კატეგორიები
საიტის სიახლეები [2]
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
ჩანაწერების არქივი
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |