ხუთშაბათი, 13.08.2020, 12.32.38
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

მთავარი » 2011 » ივნისი » 21 » გლობალიზაციის ზოგადი თავისებურებანი
გლობალიზაციის ზოგადი თავისებურებანი
14.57.09

 

 

თიკო კილაძე

 

 

 

 

globaluri teleqselebi
globalizaciis procesSi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 globalizaciis zogadi Taviseburebani

 

 

 

 

       XX saukunis miwuruls yvelam gaacnobiera rom msoflio marSal makluenis TqmiT marTlac erT did-"globalur soflad iqca”

 

 

globalizacia araerTgvarovani macduri cnebaa, am Temisadmi 1980
wlidan moyolebuli udidesi interesis miuxedavad misi zusti mniSvneloba dRemde
araa dadgenili. ase rom Tanabrad ixmareba procesis, politikis marketinguli
strategiis mdgomareobis an Tundac ideologiis aRsaniSnavad. Problemaa isaa rom
globalizacia gadabmuli da urTierT dakavSirebuli procesebis erTobliobaa, magram
amavedros es procesebi SeiZleba xSirad erTmaneTis sruliad sapirispiro da
sawinaagmdegoc aRmoCndes.
Mmisi
gansazRvris saukeTeso mcdeloba mainc keniCi omaes (1989w)”msoflio sazgvrebis
gareSea”.  saxelmwifoebs Soris tradiciuli
sazRvrebis ignorirebisa da Tavisufali mimosvlis Camoyalibebis garda, sxvadasxva
qveynebis xalxTa daaxloebasac asaxavs- warsulsSi arsebuli sivrcis gadalaxvis
problema dResdReobiT faqtiurad agarc arsebobs. ian Solte(2005) globalizacias sicilauri
sivrcis gadafasebasTan akavSirebda da amtkicebda rom saerTaSoriso kavSirebisa
da kontaqtebis gamo teritoriis cneba sul ufro da ufro kargad Tavis pirvandel
mniSvnelobas. magaliTad kompiuteris erTi marigi operaciis meSveobiT msoflios
garSemo udidesi raodenobis eleqtronuli fuli trialebs... anZebi da satelituri
danadgarebi satelefono gzavnilebisa da satelevizio programebis myisier
gadacemas uzrunvelyofen.

 

 

kulturuli globalizacia _ informaciis saerTo Rirebulebebis Tradiciebisa Tu Cveulebebis gacvla gamocvliT –erebs regionebsa da adamianebs Soris gansxvavebebis daqrobis
safrTxes aCens. Mmakdonaldizaciis procesi amis sauketeso magaliTia. Kkulturis
globalizacias xels egret wodebuli sainformacio revoluciac uwyobs. anu
satelituri komunikaciis, telekomunikaciebSi, sainformacio teqnologiebisa da
interenetis ganviTareba. Tumca kulturas globalizaciis mxardaceris garda misi
sekavebac SeuZlia da holivuduri filmebis naikis firmis sportuli aRkazmulobisa
Tu sratbaqsis yavis saxlebis momravlebasTan erTad adgilobrivi kulturisa da
Cveulebebis  gaTvaliswinebac aucilebelia.

 

 

saukuneebis manZilze xalxebi Taviani TviTmyofadobis SenarCunebas sakuTari erovnuli kulturis SenarCunebis fasad axerxebdnen swored errovnuli kultura da erovnuli ena iyo is ganmasxvavebeli niSani romelic ama Tu im xalxs sxvebisgan ganasxvavebda da erovnuli
idenTifikaciis saSualebas iZleoda. Aamdenad erovneba da erovnuli kultura
TiTqmis gaigivebul cnebebad aRiqmeboda da pirovneba maSin iTvleboda garkveuli
erovnebis warmomadgenlad roca amave erovnuli kulturis matarebeli iyo.
globalizaciis procesma es TiTqosda xelSeuxebeli sferoc moicva. bevris azriT
TandaTan qreba erovnuli kulturis unikaluri mravalferovneba da yalibdeba
globaluri zeerovnuli masobrivi kultura romelic sxva araferia Tu ara dasavleTis
kerZod amerikis SeerTebuli Statebis sirogatuli kulturis mTels msoflioSi
gavrceleba. Ee.i. erovnuli kulturebis 
naclad yalibdeba kosmopolituri kultura sadac yvelaferi erovnuli ikargeba
sxvadasxva qveynebis mosaxleobas acvia erTnairad Camen erTsa da imave saCmels
(makdoldsizacia) svaven erTsa da imave sasmels (koka_kolizacia) usmenen erTsa
da imave musikas uyureben erTsa da imave filmebsa da telegadacemebs yovelive
amis Sedegad aqvT erTnairi Rirebulebebi da erTnairad fiqroben. Mmokled
yalibdeba uerovnebo kosmopoliti msoflio moqalaqe.

 

 

olo saukuneebSi dasavleTis dawinaurebam rogorc politikurad ise ekonomikurad da kulturulad Camoayaliba
RirebulebaTa sistema romelic dasavleTSi aRiqmeba universalur da ertaderT
WeSmarit sistemad amitom yvela sxva Sexeduleba romelic ewinaaRmdegeba dasavlurs
iTvleba ucxod da miuReblad. Aamocana swored isa rom moxdes dasavluri azrovnebis
dasavluri faseulobebis da dasavluri cxovrebis stilis sayovelTao globaluri
gavrceleba. Msoflios unda ecvas, Camdes, fiqrobdes afasebdes ise rogorc
dasavleTi. Ra Taqma unda amas ZaliT aravin axorcielebs magram dRevandeli
komunikaciis (da esec dasavleTis miRwevaa) ubrZolvelad usisxlod SeparviT da
SeumCnevlad xdeba dasavluri cxovrebis stilis damkvidreba.

 

 

Mmagram TviTon dasavleTic ar aris homogenuri da dasavlur erovnul kulturebs Sorisac
sakmao gansxvavebaa. Aamitom TviT dasavlur kulturebs Soris dapirispirebisas
upiratesoba politikurad da ekonomikiurad yvelaze Zlieri qveynis AaSS-is
mxarezea. Sesabamisad amerikuli kulturis dominant udavoa da vesternizacia
upirveles yovlisa amerikanizaciaa. Aamerikelebi amaSi arabunebrivs arafers
xedaven radgan miaCniaT rom amerikuli kultura ukve TviTonve warmoadgens
sinTezur kulturas romelic sxvadasxva (maTSoris zogierTi aradasavluri)
kulturebis Serwymis Sedegad warmoiSva.

 

 

cxadia sul sxva gvarad aRiqvamen dasavlur da
kerZod amerikuli kulturis moZalebas aradasavluri civilizaciebi maTTvis
amerikuli musika Tu teleserialebi makdonaldsi Tu koka-kola holivudi Tu
CNN,
da rac mTavaria amerikuli liberalizmi da demokratia aris is iaraRi, romliTac
nadgurdeba maTi civilizacia, erovnuli kulturebi, religia, TviTmyofadoba da
identuroba. Aamitomac sul ufro da ufro met qveyanaSi Cndeba aSkarad
eqsremistuli, nacionalisturi Tu religiuli jgufebi, romelTa mizani amerikis da
saerTod dasavleTis gavlenis gaZlierebis winaaRmdeg brZolaa. marto islamisturi
organizaciebis gavrcelebac ki sakmarisia, raTa warmovidginoT is masStabebi, rac
dasavluri kulturuli imperializmis gavrcelebas da mis sawinaaRmdego moqmedebebs
mohyva.

 

 

globalizacia TavisTavad metad sakamaTo sakiTxad iqca. maSin, roca saxelmwifoebis meTaurTa umravlesoba globalizeburi ekonomikis Tavis sasargeblod gamoyenebas cdilobs,
xalxSi (ZiriTadad ganviTarebul, iSviaTad – ganviTarebad qveynebSi)
antiglobalisturi moZraobebi yalibdeba, aseTma danawilebam SeiZleba iTqvas,
tradiculi kapitalizmisa d socializmis – memarcxeneebisa da memarjvennbis
dapirispireba Secvala.

 

 

pirveli sakamaTo sakiTxi zogadad
globalizaciis da misi mamoZravebeli Zalebis arsebobaa. "morwmuneebs” dasturad

1980 wlidan kulturis, ekonomikis, mecnierebis Tu politikis sferoebSi
wamowyebuli, intensiuri, TiTqmis revoluciuri cvlilebebi mohyavT. aRsaniSnavia
Tavisufali vaWrobis zrda anu safinanso garigebebis da fuladi gadaricxvebis
simravle; sakomunikacio teqnologiebis ganviTareba da saerTo moTxovnis saqonlis
gamoCena, romelsac myidveli yvela qveyanaSi hyavs. ukidures SemTxvevaSi –
hiperglobalizmi – sayovelTao teqnikuri ganviTareba – Zalauneburad globalizacias
uwyobs xels da aqedan gamomdinare, procesic gardauvali xdeba. Tumca, 1990 wlis
(gansakuTrebiT ki 9/11-is) Semdeg – globalizacias mainc mouwia tempis dagdeba,
rac msoflio ekonomikis cvlilebebSi da sasazRvro dacvis gamkacrebaSi aisaxa.

 

 

yvelaze  meti kritika mainc globalizaciis Sedეgs exeba
rac, mowinaaRmdegTa azriT gardauvali siRatake da mkveTrad gamoxatuli
uTanasworoba iqneba. maTi SefasebiT, globalizacia TamaSia: gamarjvebuli mxare
damarcxebuls Cagravs. zogadad am TamaSSi gamarjvebulad mravalnacionaluri
korporaciebi da ganviTarebuli qveynebi xdebian, magram mTlianobaSi mainc aSS
igulisxmeba. wagebuli ki ganviTarebadi qveynebi rCeba, sadac xelfasebi Zalian
dabalia, safinanso SezRudvebi – mcire an saerTod ararsbuli da sadac globaluri
bazrebi ufro da ufro met gavlenas iZens. maSin, roca amerika da sxva dasavluri
ekonomikis saxelmwifoebi 1980 wlidan udides progress aRweven, Rarib qveynebSi
cxovrebis standarti ukiduresad ecema.

 

 

კატეგორია: საიტის სიახლეები | ნანახია: 1302 | დაამატა: defaultNick | რეიტინგი: 0.0/0 |
სექციის კატეგორიები
საიტის სიახლეები [2]
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2011  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
ჩანაწერების არქივი
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |