ხუთშაბათი, 13.08.2020, 12.08.45
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

მთავარი » 2013 » სექტემბერი » 1 » ქართული ტელეარხების პროგრამული სტრატეგიები
ქართული ტელეარხების პროგრამული სტრატეგიები
14.14.46

qarTuli telearxebis programuli strategiebi

                                          

 

televizia dRes, Tavisufali drois industriaSi umTavres adgils ikavebs, rac telearxebs aiZulebs auditoriis gafarToebaze izrunon. telemauwyeblobisaTvis satelevizio programis Sinaarss, mowodebuli informaciis arssa da mniSvnelobas, upiratesi roli akisria. Mmagram mayurebels ara ubralod ,,raRac” gadacemebi sWirdeba, aramed sainformacio, socialurad mniSvnelovani, problemuri, gasarTobi, saganmanaTleblo da SemecnebiTi. swored aq vlindeba telearxis programuli strategia, Tu ra mniSvnelovnebiT datvirTavs eTers da mayureblis ra interesebis gaTvaliswinebas SeZlebs.

Tanamedrove televiziebis damaxasiaTebeli niSania auditoriis maqsimalizaciisadmi ltolva _ swored es faqtori iqca saerTo televiziis ZiriTad ekonomikur kanonad. reklama _ dainteresebulia farTo auditoriis mqone telearxiT, telearxi ki swored auditoriis, rac SeiZleba farTo fenebis mobilizebiT da Sesabamisi programuli strategiis SemuSavebiT, prioritetebis dadgeniT, ZiriTadi orientirebis moniSvniT.

qarTul satelevizio sivrceSi TvalSisacemia satelevizio arxebis Janruli, Tematuri, programuli saxesxvaobebi. politizirebul sivrceSi telearxebi gansxvavebul polusebze lagdeba – erTis mxriv ,,rusTavi-2~, ,,imedi” ,,I arxi” da meores mxriv - ,,maestro” da ,,kavkasia”, romlebsac pirvel samTan SedarebiT mwire materialuri Tu teqnikuri bazisa, mauwyeblobis gavrcelebis SezRuduli SesaZleblobebi gaaCniaT. miuxedavad amisa swored am arxebis programuli prioritetebi gansazRvravs maTdami mayureblis interess.

qarTuli telekompaniebi mayurebels jamSi 70 gadacemas da 25 teleserials sTavazoben. Aqedan 20 ucxouri gadacemebis analogia, xolo 50 samamulo. serialebs rac Seexeba 25-dan mxolod 4 qarTuli da isic iumoristuli serialia.

telekompaniebis mkveTri poziciidan gamomdinare sazogadoebam saxelisuflebo, nacionalur arxebad: ,,imedi”, ,,Iarxi” ,,rusTavi-2” monaTla da maT e.w. ,,poziciuri” arxebi uwoda, xolo maT sapirispirod ,,maestrosa” da ,,kavkasias” opoziciuri arxebi, romlebic mxolod sakabelo televiziiT gadaicema.

telekompaniebi 20 saaTi mauwyebloben. mTeli dRis ganmavlobaSi telearxebze ZiriTadad serialebi dominirebs, radgan TiToeul arxze, saubari maqvs _ nacionalur arxebze anu telekompania, ,,imedze”, ,,Iarxsa” da ,,rusTavi-2ze”, sadac dReSi 10 seriali gadis (gameorebis CTv.) anu 20 saaTidan 10 saaTi serialebs eTmoba, Semdeg ukve sainformacio, romelsac jamSi 3 saaTi aqvs daTmobili. rac Seexeba  sakabelo arxebs iq serialebi saerTod ar aris, xolo informacias telekompania ,,maestro” jamSi 3saaTs, xolo ,,kavkasia”_ 2saaTs uTmobs.

politikuri Toq-SouebiT Cveni televiziebi met-naklebad akmayofileben satelevizio bazars, radgan 5 telekompaniidan sul 10 politikuri Toq-Soua. (,,politikuri kvira”, ,,aqcentebi”, ,,pirveli Tema”, ,,barieri”, ,,speqtri”, ,,profesia Jurnalisti:, ,,ucnobi kavkasia”, ,,studia re”, ,,pozicia”, ,,dRis qronika”)

iumoristul gadacemebs rac Seexeba qarTuli telekompaniebi 9 iumoristul gadacemas sTavazobs mayurebels (,,vano javaxiSvilis Sou”, ,,qlab Sou”, ,,komedi Sou”, ,,sicilis zona”, ,,sandros Sou”, ,,erisTavsis saTvale”, ,,Ramis Sou”, orni qalaqSi”,)

metnaklebad 6 SemecnebiT gadacemas (,,Cveneburebi”, ,,wiTeli zona”, ,,ra? sad? rodis?”, ,,rvani”, ,,imediTa SeniTa”, ,,Toma CageliSvilis-saqarTvelos uaxloesi istoria”)

rva sabavSvo programas (,,basti-bubu”, ,,sizmarvizia”, ,,babilinas sakvirao zRapari”, ,,ana-bana”, ,,rao-rao”, ,,sabavSvo kurieri”, ,,viswavloT xatva”, ,,mxiaruli startebi”.)

sportuls oTxs (,,sportuli kaleidoskopo”, ,,imedis fsoni”, ,,uefas CempionTa liga”, ,,goli”.) da 16 satelevizio gadacemas (,,profili”, ,,va-banki”, ,,me miyvars saqarTvelo”, ,,mowyvite wami”, ,,cxovreba mSvenieria”, ,,samoTxis vaSlebi”, ,,Caalage Cemodani”, ,,italiuri ezo”, dialogi rolSi”, ,,art-bulvari”, ,,me var qali”, ,,Jurnalistis dRiuri”, ,,avto-klinika”, ,,xarisxis niSani”, ,,transmisia”, ,,didebis 100 wami”.)

5 musikalur-gasarTobs (,,imedis talRa”, ,,qalebi Tu kacebi”, ,,qarTuli xmebi”, ,,kabares 5 varskvlavi”, ,,mimRere rame”)

sainteresoa am CamonaTvalidan, romeli telekompania asrulebs uSualo organizatorul, socialur-aRmzrdelobiT, kulturul-rekreaciul, saganmanaTleblo funqciebs, ramdenad akmayofilebs sazogadoebis moTxovnas, ZiriTadad ras awvdis mayurebels da raze aris TiToeuli telekompania orientirebuli.

daviwyeb sazogadoebrivi arxiT, romelic 20 saaTi mauwyeblobs deviziT ,,Iarxi ganwyobisaTvis”. telekompania yovel dRe 7:30wT-ze iwyebs SemecnebiT-gasarTob-sportul-informaciul da Cemi azriT gaurkvevel gadacema ,,alioniT”, romelic albaT cdilobs sazogadoebis ganwyobis Seqmnas, magram . . .

 mayurebels sTavazobs 6 ucxour da 1 qarTul teleserials, (,,qali sarkeSi”, ,,elitaruli ubani”, ,,me-3 taoba”, ,,gza avoleansken”, animac. ,,tomi da jeris”, ,,7codva) romlebic saRamos eTerSi gadis yovel dRe, xolo dilis eTerSi gameorebiT.

politikur sam Toq-Sous: ,,politikuri kvira”, ,,aqcentebi”, ,,pirveli Tema”.

erT musikalurs: ,,kabares 5 varskvlavi”.

erT iumoristuls: ,,erisTavis savale”

 sam sabavSvo gadacemas: ,,basti-bubu”, ,,sizmarvizia”, ,,babilinas sakvirao zRapari”.

cxra gasarTob-SemecnebiT programas: ,,me miyvars saqarTvelo”, ,,mowyvite wami”, ,,cxovreba mSvenieria”, ,,samoTxis vaSlebi”, ,,Caalage Cemodani”, ,,italiuri ezo”, dialogi rolSi”, ,,xarisxis niSani”, ,,transmisia”. Tumca ramdenad SemecnebiTi gadacemebia cota sakamaToa.

or saganmanaTleblo gadacemas: ,,Cveneburebi” da ,,wiTeli zona”.

erT sainformacios: ,,moambe”.

rogorc avRniSne ,,I arxi ganwyobisaTvis”, 20 saaTi mauwyeblobs da aqedan 11-12 saaTs filmebs uTmobs, 3 saaTs sainformacio gadacemas, xolo danarCen 4-5 saaTs satelevizio gadacemebs.

sxva telekompaniebisagan gansxvavebiT I arxze dReSi erTxel orSabaTidan-paraskevis CaTvliT 14:30 wuTze informaciaa nacionalur enebze.

sazogadoebrivi mauwyeblis erT-erTi mniSvnelovani funqcia qveyanaSi mcxovreb umciresobaTa interesebis gaTvaliswinebaa, Tumca kviraSi orjer rusul enaze, erTxel - somxur, azerbaijanul da osur enebze mauwyeblobs da isic 30 wuTi. ase, rom saqarTveloSi umciresobebisaTvis qveyanaSi mimdinare movlenebis asaxva mxolod erTxel xdeba. aris Tu ara es sakmarisi?

unda aRiniSnos, rom sazogadoebrivi mauwyebeli, ar unda iyos orientirebuli konkurenciaze, swored es arxi unda iTvaliswinebdes sazogadoebis interes. met dros uTmobdes sabavSvo, saganmanaTleblo da SemecnebiT gadacemebs.

erT dros wodebuli ,,gamarjvebuli xalxis televizia”, anu ..rusTavi-2” dRes saqarTvelos telesivrceSi yvelaze konkurentunarian telekompaniad iTvleba. igi ZiriTadad sainformacio gadacema ,,kurieriT”, iumoristuli SouebiT da filmebiT cdilobs sazogadoebis yuradRebis miqcevas.

,,rusTavi-2” 20 saaTi mauwyeblobs. 12 saaTs filmebs uTmobs, sadac ZiriTadad aqcenti cnobil, gaxmaurebul teleserialebze da gmirebzea mimarTuli. 4 saaTi sainformacios, xolo danarCen 4saaTs satelevizio gadacemebs.

,,rusTavi-2” programul badeSi ara politikuri an problemuri gadacemebiT, aramed iumoristuli, musikaluri da Tematuri Toq-SouebiT gamoirCeva, riTic satelevizio sivrceSi yvelaze gamokveTil arxad Camoyalibda.

telekompania ,,rusTavi-2” sazogadoebas ZiriTadad musikalur-gasarTob gadacemebs sTavazobs, romlebic praim-taimis dros mimdinareobs. (,,vano javaxiSvilis Sou”, ,,qlab Sou”, ,,komedi Sou”, ,,sicilis zona”, ,,sandros Sou”, ,,mimRere rame”, ,,em-ti-vi-dan gadmoTargmnili dok. Ffilmebad ,,varskvlavebis cxovreba” da,,avtomariaJi”, ,,va-banki”)

rac Seexeba sainformacio gadacemebs ,,rustavi-2” mayurebels ,,kuriers”, ,,biznes kuriers”, ,,p.s”, ,patruls” sTavazobs, amiT yvela sxva telekompaniebs did konkurencias uwevs.

agreTve gamorCeulia sabavSvo programebiT. igi bavSvebs 5 gadacemas sTavazobs: ,,ana-bana”, ,,rao-rao”, ,,sabavSvo kurieri”, ,,viswavloT xatva” da ,,mxiaruli startebi”, romlebic mxolod SabaT-kviras gadis, xolo danarCen dReebSi anim. teleserialiT Semoifargleba. teleseriali vaxsene da ,,rusTavi-2” 9 serials sTavazobs mayurebels, aqedan erT qarTuls, xolo danarCens ucxours.(,,Cveni ofisi”, ,,sami da”, ,,dona Bbarbara”, ,,uSno beti”, ,,moparuli cxovreba”, ,,eqimi hausi”, ,,donxuani da lamazmani”, ,,SurisZiebis cecli”, ,,cudi gogoebi”.)

rac Seexeba saganmanaTleblo gadacemas igi periodulad Toma CageliSvilis ,,saqarTvelos uaxloesi istoriiT” ESemoifargleba.

SemecnebiT-gasarTob Toq-Soud ,,profils” da sezonurad ,,ra? sad? rodis” sTavazobs mayurebels.

Tu ki winaT telekompania ,,rusTavi-2” telebazarze politikuri Toq-Souebis simravliT gamoirCeoda, dResdReobiT mxolod erTi politikuri Toq-Sou ,,poziciiT” Semoifargleba. Ees albaT imis maCvenebelia, rom telekompania dRes cdilobs sazogadoeba ZiriTadad gaarTos da sazogadoebis yvela fenisaTvis saintereso telekompania iyos.

telekompania ,,imedi”, rogorc wina 2 arxisa isic 20 saaTi mauwyeblobs da mis programul bades ZiriTadad serialebi da satelevizio programebi avsebs. 9 teleserialidan 2 qarTulia danarCeni ucxouri, romlebic mTeli kviris ganmavlobaSi saRamos eTerSi aris gadanawilebuli da diliT meordeba (,,viqtoria”, ,,Zilis win”, ,,ganrisxebuli angelozi:, ,,siyvarulis acrdili”, ,,gaqceva-4”, ,,24-4” ,,binZuri TamaSebi”, ,,kloni”, ,,Sua qalaqSi”)

danarCeni ori sportuli gadacema: ,,sportuli kaleidoskopi” da ,,imedis fsoni”

xuTi musikalur-iumoristuli: ,,qalebi Tu kacebi?”, ,,imedis talRa” ,,orni qalaqSi”, ,,Ramis Soua”, da programa ,,iumorinas”, koncertis Canawerebs sTavazobs mayurebels.

erTi saganmanaTleblo: ,,imediTa SeniTa”.

xuTi SemecnebiT-gasarTobi Sou: ,,Jurnalistis dRiuri”, ,,art-bulvari”, ,,me var qali”, ,,avto-klinika” da ,,didebis 100 wami” da sam sainformacios: ,,qrinikas”(Tbilisis qronika) da biznes ambebSi ,,kapitals”.

rogorc telekompania ,,rusTavi-2”, ,,imedic” gamoirCeoda politikur Toq-Souebis,  simravliT. dRes ki mxolod erTi Toq-SouTi ,,dRis qronikiT” Semoifargleba, romelic kviraSi orjer ratomRac Teqvsmet saaTze gadis. magram gasakviri is aris, rom es gadacema tv-programaSi saerTod ar aris aRniSnuli. samagierod gadacemis saxiT aris Casmuli tv-marketis reklama, romelic mxolod ,,imedze” yovel dRe dilis eTerSi 11:30; 14:40 sT-ze 15 wuTi mimdinareobs. Tumca is arc gadacema da arc dokumenturi filmia, rogorc cnobilia tv-shoping-i yvela televiziaSi reklamis funqcias asrulebs. gaurkvevlobasa da ironias badebs aseT reklamas tv-programaSi telekompania ,,imedi” gadacemis saxes ratom aZlevs. es albaT imitom, rom programis bade Seavsos, an gadacemebis Zlier deficits ganicdis da reklamis saxiT gadacemas gvayurebinebs Tu?...

rac Seexeba e.w. opoziciur anu sakabelo telearxebs isini ZiriTadad politikuri Toq-SouebiTa da sainformacio gadacemebiT Semoifargleba.

telekompania ,,maestro”, rogorc sxva danarCeni arxebi 18-20 saaTi mauwyeblobs. mis ZiriTad bades politikuri Toq-Souebi da sainformacio gadacemebi da mxatvruli filmebi warmoadgens warmoadgens. (,,profesia Jurnalisti”, ,,ucnobi kavkasia”, ,,studia re”, ,,gamokiTxva”)

sainformacio gadacemas ,,maestro” jamSi 3 saaTs uTmobs da snn-is msgavs gadmoqarTulebul ,,no commentanu  ,,ukomentarod” gvTavazobs, romelic dReSi 11-jer 15 wuTis ganmavlobaSi gadis, mxolod faqtebiT Semoifargleba da komentaris gakeTebas Tavad mayurebels sTavazobs.

rac sxva telekompaniebisagan dRes ,,,maestros” gamoarCevs gadacema ,,Jurnalisturi gamoZiebaa”, (garda ,,kavkasiisa”) rac nacionalur arxebze ar aris. agreTve realiTi Soua, romelic erT dros TiTqmis yvela wamyvan telearxebze momgebian, reitingul da popularul gadacemad iTvleboda. dRes ki mxolod ,,maestro” awarmoebs realiT-Sous romelsac sazogadoebriv- politikuri datvirTva aqvs. es _ ,,sakani#5”-ia.

miuxedavad mcire gadacemebisa telekompania ,,maestro” gadacemebis bades mxatvruli filmebiTa da musikiT avsebs.

samwuxarod telekompania ,,kavkasia”, mauwyeblobis simciriT gamoirCeva. ZiriTadad igi politikuri Toq-SouebiTa da sainformacio gadacemebiT aris datvirTuli. (,,barieri”, ,,speqtri”, ,,pres-eqspresi”, ,,dRe”)

gadacema ,,speqtri” orSabaTidan-paraskevis CaTvliT gadis EeTerSi, ,,pres-eqspresi” _ yovel orSabaTs, romelic saqarTveloSi mimdinare procesebze presaSi gaSuqebul informacias mimoixilavs. ,,barieri” _ samSabaTobiTa da xuTSabaTobiT. sainformacio gamoSveba ,,dRes” yoveldRea da jamSi 2 saaTi aqvs daTmobili.

,,kavkasiaze” miuxedavad mcire gadacemebisa, igi telekompania ,,imedisagan” gansxvavebiT ara reklamebiT, aramed gameorebiTi programiT, ucxouri musikebiTa da induri filmebiT cdilobs eTeris Sevsebas.

ase, rom tv-programis gadaxedvisas, iseTi STabeWdileba rCeba, rom e.w. nacionaluri arxebis (,,rusTavi-2~, ,,imedi” ,I arxi”) ZiriTadi mimarTuleba erTia. isini erTmaneTs konkurencias ki ar uweven, aramed erTmaneTs emsgavsebian. MmarTalia TiToeul arxze minimum 7-8 teleseriali gadis, magram Tematika serialebis erTi da igivea. rac Seexeba sainformacio gadacemebs aqac, satelitur arxebze, rogorc dro, ise formati erTnairia, xolo sakabelo arxebze, kerZod ,,maestroze” sainformacio gadacema, ,,ukomentarod”, romelic arc erTi telearxis sainformacios ar gavs, cdilobs moipovos iseTi informacia, romelic sxva telearxebs ar eqnebaT,.

politikur Toq-SouebiT, ,,maestro”, ,,Iarxi” da ,,kavkasia” gamoirCeva. radgan TiToeul arxze politikuri sami gadacemaa, magram ,,maestrosa” da ,,kavkasiis” garda sxva telearxebze. Klasikuri Toq-Sous Tavisi saxe dakarguli aqvs, masSi ar monawileobs mayurebeli da damswre sazogadoeba, interaqtivi da sms-ic gaqra. arada rogorc cnobilia, Toq-Sou _ es aris gadacema, sadac mowveul stumarTan erTad mayurebelic, sazogadoebac iRebs monawileobas. aseTi Souebis naxva ki mxolod e.w. sakabelo arxebzea SesaZlebeli. (,,barieri”, ,,speqtri”, ,,profesia Jurnalisti”, ,,ucnobi kavkasia”, ,,studia ,,re”)

dRevandeli televiziebi ZiriTadad gasarTob Souebze arian orientirebulni, rac met-naklebad arc ise cotaa, magram Tu ramdenad daxvewili iumoria, mayurebelTa gansasjelia.  sakabelo arxebze gasarTobi gadacemebi jerjerobiT ar aris, xolo nacionalur arxebze konkurencias ,,rusTavi-2” TiTqmis yvela arxs uwevs, radgan mas 8 Sou aqvs (,,vano javaxiSvilis Sou”, ,,qlab Sou”, ,,komedi Sou”, ,,sicilis zona”, ,,sandros Sou”, ,,mimRere rame”, ,,em-ti-vi-dan gadmoTargmnili dok. Ffilmebad ,,varskvlavebis cxovreba” da ,,avtomariaJi”, ,,va-banki”) Semdeg ,,imeds” xuTi (,,qalebi Tu kacebi?”, ,,imedis talRa” ,,orni qalaqSi”, ,,Ramis Sou”, da programa ,,iumorina”) da ,,Iarxi ganwyobisaTvis” sami (,,erisTavis savale” ,,qarTuli xmebi” da ,,kabares 5 varskvlavi”.)

telekompania ,,imedsa” da ,,rusTavi-2-is” Soris sami gadacema TiTqmis erTi formatisaa: 1. ,,mimRere rame” _ ,,imedis talRa” 2. ,,orni qalaqSi” _ ,,sicilis zona”, 3. ,,Ramis Sou” _ ,,vano javaxiSvilis Sou”, rac imis maCvenebelia, rom konkurencia ZiriTadad gasarTobi Souebisa da teleserialebis siWarbeze, maTi praimtaimis eTerSi ganTavsebaze modis. xolo telekompania ,,maestro” da ,,kavkasia” praim taimis dros politikur Toq-Souebs uTmobs garTobis mizniT musikiT Semoifargleba: ,,maestro” qarTuli estradiT aformebs eTers, xolo ,,kavkasia” ki ucxouriT.

SemecnebiT-gasarTob programebSi ki lideri ,,Iarxia” igi 9 gadacemas sTavazobs mayurebels mTeli kviris ganmavlobaSi: (,,me miyvars saqarTvelo”, ,,mowyvite wami”, ,,cxovreba mSvenieria”, ,,samoTxis vaSlebi”, ,,Caalage Cemodani”, ,,italiuri ezo”, dialogi rolSi”, ,,xarisxis niSani”, ,,transmisia”.) Semdeg imedi 5 gadacemiT (,,Jurnalistis dRiuri”, ,,art-bulvari”, ,,me var qali”, ,,avto-klinika” da ,,didebis 100 wami”.) da bolos ,,rusTavi-2” 2 gadacemiT (,,profili”, ,,va-banki”)

SemecnebiT-gasarTobi gadacemebi ar gaaCnia telekompania ,,maestrosa” da ,,kavkasias”, amitomacaa, rom sazogadoebaSi xSirad dabali reitingiT sargeblobs. isini ZiriTadad politikuri Toq-SouebiTa da sainformacio gadacemebiT arian Semofarglulni, arada sazogadoeba, romelsac televizia ara marto informaciis wyarod miaCnia, aramed Tvlis, rom televiziis rekreaciuli mxare ufro prioritetulia, radgan politika sazogadoebis yvela fenas ver akmayofilebs. swored nacionaluri arxebi mowodebuli SemecnebiT-gasarTobi programebisaken da ZiriTadi konkurenciac aseT programebSi vlindeba.

saganmanaTleblo gadacemebis deficits, rom ganicdis dRevandeli qarTuli televizia es cxadia. isini ZiriTadad inteleqtualuri TamaSebiT cdiloben gamosworebas, magram arc aseTi Souebia dRes moWarbebuli Cvens televiziaSi. mxolod ,,rusTavi-2ze” sezonurad ,,ra? sad? rodis?” da ,,imedze” ,,rvani”. xolo Tavad saganmanaTleblo gadacemas rac Seexeba, SeiZleba CaiTvalos ,,Iarxze” ,,Cveneburebi” da ,,wiTeli zona”, romelic samwuxarod kviraSi erTxel gadis.

qarTul satelevizio sivrceSi problemad rCeba kvlav sabavSvo gadacemebis simcire. mxolod ,,Iarxi” da ,,rusTavi-2” cdilobs es problema cotaTi Seamsubuqon da bavSvebs gasarTob programebs sTavazoben. ,,Iarxi: (,,basti-bubu”, ,,sizmarvizia”, ,,babilinas sakvirao zRapari”) ,,rustavi-2” (,,ana-bana”, ,,rao-rao”, ,,sabavSvo kurieri”, ,,viswavloT xatva”, ,,mxiaruli startebi”.) Tumca aRsaniSnavia is faqtoric, rom qarTul sinamdvileSi bavSvebze zrunva SabaT-kviriT Semoifargleba, danarCen dReebSi, ZiriTadad ucxour anim. teleserials sTavazoben.

,,imeds”, ,,kavkasiasa” da ,,maestros” ki sabavSvo gadacemebisaTvis jer ar mouclliaT, radgan am arxebze arc erTi sabavSvo gadacema an anim. filmi ar gadis, Tu ar CavTvliT ,,imedze” SabaT-kviras dilis 8saaTze multiplikaciur films, romlis xangrZlivoba 10 wuTs Seadgens. es ki imis maCvenebelia, rom saqarTveloSi bavSvebisaTvis ver an ar iclian, radgan momgebiani ar aris.

Tv-programis gadaxedvisas iseTi STabeWdileba rCeba, rom qarTul televiziebSi saganmanaTleblo gadacemebi araprioritetuli da arakonkurentunariania. ZiriTadad filmebi da gasarTobi programebi dominirebs, (sainformacioze ar maqvs saubari) es albaT imitom, rom garToba ZiriTadad masazea gaTvlili, televiziac xom masisTvs aris, im masisTvis, romelic gadacemis reitings asaxavs, reitings ki reklamis fasi, riTac Cveni dRevandeli televiziebi suldgmulobs, garda Iarxisa, romelsac saxelmwifo afinansebs, magram ratomRac reklama arc Tu ise iSviaTad gadis, rac mis kanonmdeblobas ewinaaRmdegeba.

Sevecade nawilobriv momeTxro qarTuli telearxebis programuli strategiebis Sesaxeb, magram televizia ar aris mxolod statistikuri monacemebi. Mxolod reklama, konkurencia, P.R, mdare iumori, gaumarTavi winadadeba da a.S.

qarTuli televizia qarTuli sityvaa. qarTulad danaxuli mSveniereba da bolos da bolos xelvnebaa.

 

                   

 


 

gamoyenebuli literaturaTa sia:

1. evavtist.narod.ru

Вартанова  Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран

2.Вакурова Н.В. Пространственно – временная организасия телевизионных передач. Мю 1981

3. www.1tv.ge

4 www.rustavi2.com

5www.kavkasia.ge

6. www.maestro.ge

7. tv programa 2009wlis 1-7 ivnisi

ნანახია: 99620 | დაამატა: defaultNick | რეიტინგი: 3.9/13 |
სექციის კატეგორიები
საიტის სიახლეები [2]
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ჩანაწერების არქივი
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |