ხუთშაბათი, 13.08.2020, 12.13.24
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

xx საუკუნე

[ Добавить новость

 

 

ratom gveufleba gansakuTrebuli gancda, rodesac xelovnebis nawarmoebis originals veziarebiT? ra aris mizezi im krZalvisa da qedis moxrisa, romelsac ostatis qmnileba gangvacdevinebs? albaT is. rac TvaliT uxilavia, is, rac swored xelovnebis nawarmoebis unikalurobas gansazRvravs. is, rac mravalricxovan aslebs ar ZaluZT gadmoscen xelovnebis nawarmoebis aura _ “Cveulebrivi” adamianis im erTaderT avtor-SemoqmedTan ziarebis gamaognebeli gancda gacrecili xelnawerebis, dro-Jamisagan ferSecvlili ferweruli tiloebis, namsxvrevebad qceuli qandakebebis, arqiteqturuli nangrevebis, moxatuli eklesiebis ukan rom imaleba.

           XX saukunem kacobriobis istoriaSi Tavisi gansakuTrebuli istoria Seqmna, romlis ganviTarebis tempebi adamianTa samyaros aTaswleulebiT naloliavebi civilizaciis afeTqebad, istoriul, politikur-ekonomikur da, gansakuTrebiT, kulturis sferoSi umniSvnelovanesi kataklizmebiT aRiniSna. tradiciul faseulobaTa gadafasebis saukune, mecnierul-teqnikuri progresis, mZlavri urbanizaciis, demografiuli afeTqebis da paralelurad, axali adamianis _ axali cnobierebis Seqmnis aucileblobis saukune.

kinematografi, romelic tradiciul xelovnebaze aRzrdil adamianebs moevlina, upirveles yovlisa, meqanikaSi, optikaSi, qimiaSi, teqnikaSi miRwevebis Sedegia da misi winsvla, swored mecnierebis da bolo aTwleulebSi gansakuTrebiT, eleqtroteqnikis ganviTarebis proporciulia. “diadi munjidan” _ xmovani filmebisaken, farToekraniani kinematografidan stereoskopiisa da stereofoniisaken, sineramisaken – aseTia kinematografis mxatvruli SesaZleblobebis gafarToebis etapebi.

TeTr tiloze, diagonalze SemoWrilma matarebelma sinamdvilis reproducirebis, manamde ararsebuli, axali forma SesTavaza mayurebels, axali SegrZneba, cxovrebis axali ritmi. misi ena yvelasaTvis gasagebi da axlobeli aRmoCnda. kinematografs kompensatoris funqcia mieniWa. balaganuri sanaxaoba masebis sayvarel sanaxaobad gadaiqca. garTobis paralelurad, is sainformacio da saganmanaTleblo funqciasac asrulebda. jer kidev 20-30-ian wlebSi d.beli aRniSnavda: “darbazSi mozardebi ara mxolod nanaxiT kmayofildebodnen, aramed swavlobdnen kidec. isini baZavdnen kinovarskvlavebs, imeorebdnen Jestebs, xumrobebs, sqesobrivi urTierTobis wvrilmanebs da cdilobdnen mSoblebisaTvis ki ara, aramed garemomcveli alternatiuli samyarosaTvis miebaZaT”. 

kinematografma da kinoTeatrebis ricxvis gazrdam Tavis droze provinciuli yofisa da azrovnebis SezRuduloba daamsxvria. arsebiTad, kinosi da SemdgomSi, televiziis gamogoneba-ganviTareba adamianebs Soris urTierTobis istoriaSi axali epoqis dasawyisad mogvevlina. “kinos didi bedniereba da ubedureba_ aRniSnavda a.bazeni _ aris swored is, rom moswondes Zalian bevrs, iyos masobrivi”. arasodes xelovneba ar yofila imdenad masobrivi, rogorc XX saukuneSi da arasodes adamians ase cxovlad Tavi ar ugrZvnia mTeli samyaros Semadgenel nawilad”.

sasaqonlo standartizaciam, romlis “msxverpli TiTqmis yvela tradiciuli xelovneba gamodis, Secvala maTi bedi da eWvqveS daayena maTi momavali. mecnierul-teqnikurma progresma giganturi industriis Seqmna ganapiroba, masebs miawoda iafi wignebi, firfitebi, radio da telemimRebebi, magnitofonebi, kasetebi da diskebi. literaturaSi wamyvan tiraJad “Savi” romanebi da paraliteratura iqca. xelovnebam teqnokratiul epoqaSi samomxmareblo funqcia SeiZina, rodesac erTis adgils, mravali, unikaluris nacvlad standartuli, originalis nacvlad, asli daikavebs wamyvan adgils. amitomac, msoflios aTi wamyvani magnatidan erT-erTi, vinme Mmustafa mondi ganacxadebs: “Tqven ver SeZlebT bevri moixmaroT da SeeguoT Cvens sazogadoebas, romelic Rilakebs aWers TiTs, Tu dajdebiT da wignebis kiTxvas daiwyebTo”.

mefobas iwyebs masobrivi tiraJis epoqis xelovneba, misTvis damaxasiaTebeli avkargianobiT.


                                                                                                                                                                                            ნანა დოლიძე 

 

 

სექციის კატეგორიები
საიტის სიახლეები [2]
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  აგვისტო 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ჩანაწერების არქივი
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |