შაბათი, 30.05.2020, 01.04.00
მოგესალმები სტუმარი

მედიაკრიტიკა

                                                                  სამეცნიერო   ჟურნალი

მთავარი » 2015 » მარტი » 02

 

პროპაგანდა ქართულად

 ნანა დოლიძე

televizia yvelaze masobrivi da informaciis miRebis yvelaze popularuli saSualebaa. amasTan, mZlavri politikuri zemoqmedebis instrumenti, rasac obieqturi teqnikuri xerxebic emateba. teqstis, musikisa da moZravi gamosaxulebis fenomens yuradRebis mobilizebis, gafantvis an gadarTvis, emociebis marTvis, sazogadoebrivi azrisa da ganwyobis formirebaSi mniSvnelovani roli akisria da arc is aris SemTxveviTi, rom masobrivi komunikaciis saSualebebs meoTxe xelisuflebad naTlaven. televiziiT mowodebuli informacia yovelTvis ufro damajerebelia auditoriisaTvis, vidre Teoriuli an ideologiuri xasiaTis argumentebi. saqarTveloSi warmoebuli satelevizio saarCevno politika gansakuTrebuli TaviseburebebiT gamoirCeoda, romelic postsabWouri qveynisaTvis damaxasiaTebel, warsulidan aRorZinebuli tradiciisa da importirebuli, axlad SeZenili maRalprofesiuli teqnologiebis sinTezs warmoadgens. sabWouri tradicia, upirvelasad, satelavizio sivrcis marTvis meTodebis, saarCevno Sedegebis daTvlisa da dadgomis gacxadebaSi , xolo importirebuli, yvela im danarCeni satelevizio teqnolog ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: საიტის სიახლეები | ნანახია: 1916 | დაამატა: defaultNick | თარიღი: 02.03.2015

სექციის კატეგორიები
საიტის სიახლეები [2]
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  მარტი 2015  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ჩანაწერების არქივი
სტატისტიკა
მთავარი რედაქტორი ნანა დოლიძე
საავტორო უფლებები დაცულია
Copyright MyCorp © 2020 |